ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการป้องกันการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2567

img