ติดต่อกรม

Address
กรมการศาสนา เลขที่ 10 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ ชั้น 2 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-209-3699
02-202-9622
www.dra.go.th

ฟอร์มการติดต่อ

เบอร์ติดต่อหน่วยงาน

ลำดับ หน่วยงานภายใน เบอร์โทร แฟกซ์ หมายเหตุ
1 กลุ่มประชาสัมพันธ์ 02-209-3699 02-209-3699 Tel / Fax (Auto)
2 อธิบดีกรมการศาสนา 02-209-3700 02-202-9622
3 หน้าห้องอธิบดีกรมการศาสนา 02-209-3701
4 รองอธิบดีกรมการศาสนา 02-209-3702 02-202-9623
5 หน้าห้องรองอธิบดีกรมการศาสนา 02-209-3703
6 ผู้เชี่ยวชาญ 02-209-3704 02-202-9624
7 ที่ปรึกษา (1) 02-209-3705
8 ที่ปรึกษา (2) 02-209-3706
9 เลขานุการกรมการศาสนา 02-209-3707 02-202-9625
10 กลุ่มตรวจสอบภายใน 02-209-3708
11 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 02-209-3709
12 กลุ่มนิติการ (รับเรื่องร้องเรียน) 02-209-3710
13 กลุ่มศาสนสัมพันธ์ต่างประเทศ 02-209-3711
14 กลุ่มบริหารงานบุคคล 02-209-3713
15 กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ 02-209-3714 02-202-9631
16 กลุ่มการคลัง 02-209-3715
17 กลุ่มงานพัสดุและยานพาหนะ 02-209-3716 02-202-9630
18 กลุ่มบริหารทั่วไป สล. (งานสารบรรณ) 02-209-3717 02-202-9629
19 ห้องประชุม -
20 กลุ่มกิจการพิเศษ 02-209-3718
21 ผู้อำนวยการ กองศาสนูปถัมภ์ 02-209-3720
22 กลุ่มพิธี (กฐินพระราชทาน) 02-209-3721 02-202-9632
23 กลุ่มส่งเสริมวิชาการด้านศาสนพิธี 02-209-3722
24 กลุ่มศาสนสงเคราะห์และส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา 02-209-3723
25 กลุ่มศาสนสัมพันธ์ 02-209-3724 02-2029633
26 กลุ่มอุปถัมภ์และส่งเสริมองค์การทางศาสนา 02-206-3726
27 กลุ่มศาสนสถานและทะเบียน 02-209-3726
28 ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 02-209-3727 02-202-9634
29 กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม 02-209-3728
30 กลุ่มวิชาการด้านคุณธรรมจริยธรรม 02-209-3729
31 กลุ่มส่งเสริมงานคุณธรรมจริยธรรมส่วนภูมิภาคท้องถิ่น 02-209-3730
32 ผู้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรม 02-209-3731 02-202-9628 สำนักงาน
33 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 02-209-3732
34 กลุ่มขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมคุณธรรม 02-209-3726
35 ห้อง GFMIS 02-202-9635
36 กลุ่มดิจิทัล 02-209-3699 02-209-3699 Tel / Fax (Auto)