ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

ประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

img

ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสมณบริขารและเครื่องอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)