ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

เปิดเผยราคากลางจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบ E-Service สำหรับจัดการคำขอและรายงานผล

img

จัดจ้างโครงการพัฒนาระบบ E-Service สำหรับจัดการคำขอและรายงานผลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในราคากลาง 4,700,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

เอกสารประกอบ