ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐๖ และเพิ่มวรรคสองของมาตรา ๒๐๘) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

img

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐๖ และเพิ่มวรรคสองของมาตรา ๒๐๘)

รูปภาพ