ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

โครงการประกวดภาพถ่าย แชะ โชว์ ไลค์ ภาพแห่งความประทับใจ...ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2558

img

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จึง จัด โครงการประกวดภาพถ่าย กิจกรรมทาง พระพุทธศาสนา หัวข้อ “ แชะ โชว์ ไลค์ ภาพแห่งความประทับใจ...ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ” ขึ้น โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพเหตุการณ์หรือกิจกรรมที่ เกิด ขึ้นในช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา ปี 2558 ระหว่างวันที่ 21 – 31 กรกฎาคม 2558 เท่านั้

เอกสารประกอบ