ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

img

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นับเป็นโอกาสมหามงคลที่พสกนิกร จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และความกตัญญูกตเวที แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างทั่วถึงและพร้อมเพรียงกัน กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม เพื่อความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองแห่งสถาบันศาสนา พระมหากษัตริย์ และสร้างขวัญและกำลังใจ แก่พุทธศาสนิกชน เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอันนำไปสู่ความสามัคคีปรองดองของชนในชาติสืบไป และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสอันเป็นมหามงคล กรมการศาสนาได้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยมีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยสถาบันศาสนา กรมการศาสนาได้จัดพิธีสมโภชพระธาตุเจดีย์ และเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ /นวัคคหายุสมธัมม์ โดยมีประชาชนร่วมแสดงออกถึงความเป็นชาติ เพื่อร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้กรมการศาสนา ได้บูรณาการจัดกิจกรรมในมิติของศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งสอดรับกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมใน ๓ ด้าน วิถีถิ่น วิถีไทย วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน มรดกไทย มรดกโลก ให้เกิดเป็นรูปธรรม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://dra.go.th/th/King/activity.html