ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

กรมการศาสนา รับโล่รางวัล “องค์กรเกียรติยศ” "องค์กรคนดี" ร่วมสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า เพื่อพัฒนาชาติไทย

img

กรมการศาสนา รับโล่รางวัล “องค์กรเกียรติยศ” "องค์กรคนดี" ร่วมสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า เพื่อพัฒนาชาติไทย จัดโดยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ------------------------ กรมการศาสนามีนโยบายในการขับเคลื่อนที่มุ่งปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนสร้างสังคมคุณธรรม ที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เพื่อให้คนไทยในสังคมทุกช่วงวัย เป็นคนดี คนเก่ง และเป็นคนที่มีคุณภาพ ตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งมีเป้าหมายให้ “คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ” โดยสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู”

รูปภาพ