ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

รายชื่อพระสงฆ์ที่ผ่านการคัดเลือกไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนิยสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๔

img