ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

img

1.ช่องทางและรายละเอียดสำหรับประชาชน 2.ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของกรมการศาสนา 3.ส่วนงานผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน

รูปภาพ