ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487

img

กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการเรี่ยไรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้บังคับกับ “เอกชน” หรือ “บุคคลทั่วไป” ซึ่งมีเพียงฉบับเดียว คือ พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช ๒๔๘๗ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดแบบคําขออนุญาตและแบบใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรและทําการเรี่ยไร ที่มา : http://www.prachuapkhirikhan.go.th/_2018/files/com_rules/2020-05_0fe5d5ed018efe6.pdf

รูปภาพ