ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในเทสกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙

img

ประกาศคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในเทสกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมหนังสือแจ้งผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร โดยกำหนดลงทะเบียนในวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โทร. ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๑๑ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๑๓

รูปภาพ