ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ

img

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่งนักวิชาการศาสนาเขี่ยวชาญ (ด้านศาสนิกสัมพันธ์)

รูปภาพ

เอกสารประกอบ