ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการกระบวนงานการออกหนังสือรับรองเพื่อต่ออายุหนังสือเดินทางผู้เผยแพร่ศาสนาชาวต่างชาติรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

img

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการกระบวนงานการออกหนังสือรับรองเพื่อต่ออายุหนังสือเดินทางผู้เผยแพร่ศาสนาชาวต่างชาติรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)