ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

หนังสือเวียนแจ้ง

 • ข้อสั่งการนายก ในคราวประชุม ครม วันที่ 12 ก.ย. 2560 (ที่ วธ 0204.4/ว 679 ลว. 15 ก.ย. 2560)

  ด้านเศรษฐกิจ 1. ให้ กษ. กับ พณ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปได้ ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 2. ให้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 3. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กำกับดูแลให้กระทรวง กค. กพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  อ่านต่อ
 • ข้อสั่งการนายก ในคราวประชุม ครม วันที่ 13 ก.ย. 2560 (ที่ วธ 0204.4/ว 677 ลว. 18 ก.ย. 2560)

  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 60 ว่า 1. รับทราบสรุปรายงานผลการดำเนินงาน 2. มอบหมายให้หน่วยงานระดับกระทรวงนำนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ สามารถเปิดดูรายละเอียดผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

  อ่านต่อ
 • ข้อสั่งการนายก ในคราวประชุม ครม วันที่ 22 ส.ค. 2560 (ที่ วธ 0204.4/ว 681 ลว. 29 ส.ค. 2560)

  1. การบริหารจัดการน้ำ 1.1 ให้ กษ. ทส. มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน 1.2 ให้ ทส. (สนย. ทส) รับไปดำเนินการ 2. ให้ กษ. กค. (ธ.ก.ส.) มท. แลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 2.1 ส่งเสริมการทำเกษตร 2.2 ให้ความสำคัญกับการพัฒนา 3. การพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้มีแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการ 3.1 กำหนดหลักสูตรสาขาวิชา 3.2 พัฒนาทักษะและคุณวุฒิ 4. การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนา ให้ กค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 5.การบริการด่านศุลกากรและการเปิดจุดผ่อนปรน 5.1 ให้ มท. ร่วมกับหน่วงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กห. กค. กพ. 5.2 ให้ กค. เป็นเจ้าภาพหลัก 6. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้ กห. คค. และ มท. รับไปพิจารณาดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม 1. รับทราบสรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรี 2. มอบหมายให้หน่วยงาน 3. ให้สำนักงาน สคช. ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตาม ทั้งนี้ สามารถเปิดดูรายละเอียดผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

  อ่านต่อ
 • สำนักงาน ปปง. ได้ประกาศชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

  ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ วธ 0210/ว 882 สำนักงาน ปปง. ได้ประกาศชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ทั้งนี้ สามารถเปิดดูรายละเอียดผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

  อ่านต่อ
 • ข้อสั่งการนายก ในคราวประชุม ครม วันที่ 22 ส.ค. 60 ( ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว(ร) 408 ลว. 29 ส.ค. 2560)

  สรุปผลการปฏิบััติราชการของ ครม. ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สามารถเปิดดูรายละเอียดผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

  อ่านต่อ
 • ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฉบับที่ 12

  แนวทางการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ทั้งนี้ สามารถเปิดดูรายละเอียดผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

  อ่านต่อ
 • ข้อสั่งการนายก ในคราวประชุม ครม วันที่ 29 ส.ค. 2560 (ด่วนที่สุเ ที่ นร 0505/ว 437 ลว. 31 ส.ค. 2560)

  ด้านเศรษฐกิจ 1. ให้กระทรวงศึกษาธิการกำกับให้สถาบันอาชีวศึกษา 2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการผลิตแรงงานฝีมือ 3. ดำเนินงานโครงการโคบาลบูรพา ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 4. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ 5. เร่งรัดการดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงกฏหมาย 6. เร่งรัดการดำเนินโครงการต่าง ๆ 7. ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย 8. ตามที่ส่วนราชการได้มีการจัดเตรียมขอให้ส่วนราชการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

  อ่านต่อ
 • สรุปมติและการมอบหมายงานจากการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรมสัญจร

  ผลการดำเนินงานตามมติที่ได้รับมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นเอกสาร และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ สามารถเปิดดูรายละเอียดผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

  อ่านต่อ
 • ข้อสั่งการนายก ในคราวประชุม ครม วันที่ 15 ส.ค. 2560 (ด่วนที่สุด นร 0505/ว 413 ลว. 18 ส.ค. 2560)

  ด้านเศรษฐกิจ 1. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาตามกรอบอำนาจหน้าที่เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยกลุ่มต่าง ๆ ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 2. ให้กระทรวงการคลังพิจารณาส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐที่มีการจัดทำโครงการขนาดใหญ่ 3. พิจารณาความเป็นไปได้ในการกำหนดแนวทาวการติดตามและตรวจสอบเอกชน 4. ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการปฏิรูปกิจการตำรวจใน 3 ด้านหลัก 5. ให้ส่วนราชการให้ความสำคัญกับสภาพสังคมและภูมิศาสตร์ของพื้นที่ 6. ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักประสานกรมประชาสัมพันธ์ โดยให้มีความยาวประมาณ 15 นาที ทั้งนี้ สามารถเปิดดูรายละเอียดผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

  อ่านต่อ
 • ข้อสั่งการนายก ในคราวประชุม ครม วันที่ 8 ส.ค. 60 กพ.2560 (ด่วนที่สุด นร 0505/ว 398 ลว. 10 ส.ค. 2560)

  เรื่องการส่งเสริมให้ปี 2561 เป็น "ปีท่องเที่ยว วิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" หรือ "Amazing Thailand Tourism Year 2018" ทั้งนี้ สามารถเปิดดูรายละเอียดผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

  อ่านต่อ
 • ข้อสั่งการนายก ในคราวประชุม ครม วันที่ 8 ส.ค. 60 (ที่ นร 0505/ว 397 ลว. 10 ส.ค. 2560)

  1. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พิจารณานำแนวทางการจัดการความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security) 2. ให้ทุกส่วนราชการเตรียมแผนการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมประชาชน 3. ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักเพื่อส่งเสริมแหล่งเงินทุน 4. ให้สำนักตรวจคนเข้าเมืองปรับปรุงกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งนี้ สามารถเปิดดูรายละเอียดผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

  อ่านต่อ
 • ข้อสั่งการนายก ในคราวประชุม ครม วันที่ 3 ส.ค. 60 (ที่ นร 0505/ว 384 ลว. 3 ส.ค. 2560)

  1. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กำกับติดตาม การดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ 2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อม 3. ให้ทุกส่วนราชการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานของตน 4. ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งสำรวจความเสียหาย

  อ่านต่อ