ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

หนังสือเวียนแจ้ง

 • พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) (ที่ นร 0503/ว(ล)20197 ลว. 14 มิถุนายน 2560)

  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่าได้นำพระราชบัญญติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 134 ตอนที่ 63 ก วันที่ 13 มิถุนายน 2560 แล้ว ทั้งนี้ สามารถเปิดดูรายละเอียดผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

  อ่านต่อ
 • ข้อสั่งการนายก ในคราวประชุม ครม วันที่ 30 มิ.ย. 2560 (ที่ นร 0505/ว 266 ลว. 1 มิ.ย.2560)

  1. ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา รวมทั้งประเด็นอื่นที่สำคัญ เนื่องจากนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยือน 2. ตามที่มีข้อสั่งการ วันที่ 21 มีนาคม 2560 ให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ให้เกิดเป็นรูปธรรมภายในปี 2560 และรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 3. กำหนดมาตรการในการจำกัดขยะมูลฝอยให้สอดคล้องตามแนวทางประชารัฐ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรรมชาติและนำเสนอนายกรัฐมนตรีภายใน 1 เดือน รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานครเร่งดำเนินการกำจัดขยะในระบบระบายน้ำในพื้นที่รับผิดชอบให้หมดไปโดยเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาขยะอุดตันช่องทางระบายนำ้และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในหลายพื้นท่ีเมื่อเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง 4. เนื่องจากสภาพอากาศในระยะต่อไปจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง จึงให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนการอพยพประชาชนจากพื้นที่มีความเสี่ยงน้ำป่าไหลหลาก 5. ให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณานำหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ มี่มีเนื้อหาสาระเป็นการให้มุมมอง แง่คิด ข้อเตือนใจ หลักการประพฤติ ปฏิบัติ และการดำรงตนที่ถูกต้องเหมาะสม มาเป็นส่วนหนึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนด้วย

  อ่านต่อ
 • ข้อสั่งการนายก ในคราวประชุม ครม. วันที่ 23 พค. 2560 (ที่ นร 0505/ว 254 ลว. 26 พค. 2560)

  1. เพื่อเป็นประโยชน์การพัฒนาและหุ้นส่วนประเทศไทยและหมู่เกาะแปซิฟิก 1.1 ให้กระทรวงพลังงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำการพัฒนาพลังชีวภาพ และตามหลักการปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง ให้แก่ประชาชนหมู่เกาะแปซิฟิกประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป 1.2 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางและความเป็นไปได้เข้าไปประกอบธุรกิจประมง 2. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาตามกรอบอำนาจหน้าที่เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในกลุ่มต่างๆ จำแนกตามระดับรายได้ให้ได้รับรายได้ขึ้นอย่างทั่วถึง 3. ให้กระทรวงพาณิชย์ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าเกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) และการเข้าร่วมภาคีเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน (RCEP) 4. ให้กระทรวงแรงงานสำรวจภาวะการว่างงานของประชาชน 5. ให้ทุกส่วนราชการติดตามสถานการณ์และเตรียมรับมือฝนฟ้าคะนอง 6. ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบและปรับปรุงระบบกล้งอวงจรปิด (CCTV) 7. ให้สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการรวบรวมงานวิจัยต่างๆ เชิงพาณิชย์ เช่น ผลงานจากการประกวดผลงานวิทยาศาาสตร์และผลงานวิศวกรรมระดับโลก (Intel : ISEF) 8. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาจัดซื้อ/จัดหาคุรภัณฑ์ที่ผลิตหรือใช้วัตถุดิบในประเทศก่อนเป็นลำดับแรก เพื่อส่งเสริมการผลิตในประเทศและเกิดการลงทุนในประเทศมากขึ้น 9. ในการจัดทำเอกสารเผยแพร่หรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของส่วนราชการ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณารูปแบบการจัดทำและวิธีการเผยแพร่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงตรงตามเจตนารมณ์ของการจัดทำ

  อ่านต่อ
 • ข้อสั่งการนายก ในคราวประชุม ครม วันที่ 16 พค.2560 (ที่ นร 0505/ว 242 ลว. 19 พค.2560)

  1. ให้คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ เร่งดำเนินการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลแรงงานประมงทั้งหมดให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลัก บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการดำเนินการแผนงาน/โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำการเกษตร รวมทั้งคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้เป็นรูปธรรมชัดเจนภายในปี 2560 3. ขณะนี้งานด้านการสอบสวนหรือไต่สวนในกระบวนการยุติธรรมมีขั้นตอนในการดำเนินการมาก ขอให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และกระทรวงยุติธรรมเร่งรัดการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และติดตามผล ตามกระบวนการดำเนินคดีจนกระทั่งสิ้นสุดคดีความด้วย 4. ในการประเมินผลหรือการพิจารณาให้รางวัลเชิดชูเกียรติเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือส่วนราชการที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น นั้น ให้ทุกส่วนราชการให้ความสำคัญในการดำเนินการดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติเป็นลำดับแรกก่อน 5. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งประสานงานกับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาที่ได้สร้างโปรแกรมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสเรียกค่าไถ่ สำเร็จแล้ว มาเผยแพร่ให้หน่วยงานราชการภาคเอกชน และประชาชนได้ใช้ประโยชน์โดยเร็วต่อไป 6. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดมาตรการในการกำจัดขยะมูลฝอยให้สอดคล้องตามแนวทางประชารัฐ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เร่งรัดดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

  อ่านต่อ
 • ข้อสั่งการนายก ในคราวประชุม ครม วันที่ 21 มี.ค.2560 (ที่ นร 0505/ว 139 ลว. 23 มี.ค. 2560)

  1. ให้กระทรวงศึกษาให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือและเนตรนารี 2. ให้กระทรวงคมนาคมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาคมนาคมขนส่ง เพื่อรองรับการลงทุนของภูมิภาค และเชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เสนอแผนงานในเรื่องดังกล่าว ต่อคณะรัฐมนตรี ใน 6 เดือน 3. ให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดตามข้อดังกล่าว และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบภายใน 3 เดือน 4. ให้กรมสรรพาวุธทหารบก สำรวจความต้องการใช้ยางพารา รวมทั้งนำร่องผลิตยางรถยนตร์ดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ 5. ให้สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงดิจิทัล และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกิดการดำเนินงานแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ดิจิทัลในกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ 6. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนำ้แห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการบริหารการจัดการน้ำ เพื่อใช้ในการสร้างการรับรู้ แก่ประชาชน 7. ให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลัก ให้ความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคใต้ช่วงเดือน มกราคม 60

  อ่านต่อ
 • ข้อสั่งการนายก ในคราวประชุม ครม วันที่ 2 พค. 60 กพ.2560 (ที่ นร 0505/ว 219 ลว. 5 พค. 2560)

  1. ข้อสั่งการของนาายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กค. 58 เมื่อได้มีการเจรจารระหว่างประเทศไปแล้ว ให้หน่วยงานเร่งรัดให้เกิดผลรูปธรรมโดยเร็ว ให้หน่วยงานเกี่ยวข้องถือปฎิบัติเป็นไปตามข้อสั่งการดั่งกล่าว 2. ให้สำนักงบประมาณแจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ให้ทุกหน่วยงานทราบ ให้ตรงกับความต้องการใช้งานของแต่ละหน่วยงาน โดยให้แต่ละหน่วยงาน ส่วนร้อยละ 30 ของความต้องการใช้งานทั้งหมดของหน่วยงาน 3. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไขฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เสร็จภายในปี 2560 4. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้านการศึกษาให้เกิดผลรูปธรรม 4.1 ด้านพัฒนาคุณภาพครู และ 4.2 ด้านพัฒนาคุณภาพนักเรียน

  อ่านต่อ
 • ประกาศสำนักงานศึลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม หัวข้อ "เทศกาล การแสดง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี"

  ประกาศสำนักงานศึลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม หัวข้อ "เทศกาล การแสดง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี"

  อ่านต่อ
 • ข้อสั่งการนายก ในคราวประชุม ครม วันที่ 21 กพ.2560 (ที่ นร 0505/ว91 ลว. 23 กพ.2560)

  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 1. มอบให้ รองนายกรัฐมนตรี่ (่นายวิษณุ เครืองาม) ดำเนินการให้มีคณะกรรมการกลาง เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบโครงการลงทุนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีมูลค่าสูงตั้งแต่เริ่มดำเนินการ 2. ให้ทุกส่วนราชการ จัดทำเอกสารหรือสื่อต่างๆ ในการ ปชส. เดี่ยวกับการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรมตรมนโยบายรัฐบาล ส่งให้ กระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบให้ถูกต้อง รวดเร็วและทั่วถึง 3. ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดตรวจสอบการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่มีปัญหาติดขัด ล่าช้า หรือค้างการดำเนินการเป็นเวลานาน โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตของทางราชการที่ประชาชน ได้ยื่นเรื่องไว้

  อ่านต่อ
 • ข้่อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุม ครม 28 กพ.2560

  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการ 1. ให้กระทรวงเกษตรฯ ส่งเสริมการปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรตามแนวทางประชารัฐ 2. ให้กระทรวงพลังงาน เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรฯ ส้างการรับรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับเรื่องพลังงานในภาพรวมของประเทศและสถานการณ์พลังงานโลก 3. ตามมติ ครม เมื่อ 12 เมย.2560 ให้กระทรวงยุติธรรม กำหนดให้มีกลไกในลักษณะคณะทำงานหรือกลุ่มงาน เพื่อทำหน้าท ี่ติดตามคดีสำคัญที่อยู่่ในความสนใจของประชาชน 4. มอบ รองนายก (พลอากาศเอก ประจิต จั่นตอง) กำหกับคณะกรรมการวิจัย ร่วมกับ สนง.กองทุนสนับสนุนการวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมระยะ 20 ปี

  อ่านต่อ
 • ข้อสังการนายก คราวประชุม ครม เมื่อ 7 มีค.2560

  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 114 ลว.8 มีค.2560 แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 7 มีค.2560 เพื่อทราบและปฏิบัติ 1. เห็นชอบและอนุมัติในหลักการโครงการสินเชื่อรายยือยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน 2. โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 เมย.-15 พค.2560 และมอบกระทรวงการคลัง ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง

  อ่านต่อ
 • นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้ยุติบทบาทการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ

  คณะกรรมการติดตามการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดที่กอให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้ยุติบทบาทการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดที่กอให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ (ที่ นร 0105.05/ว 562 ลว.7 มีค.60)

  อ่านต่อ
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน ๒ ราย (ที่ วธ 0203.6/ว 76 ลว 15 มีค.60)

  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลว.6 มีค.2560 แต่งตั้ง 1. นายคณิต วัลยะเพ็ชร เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แทน นายอมสิน ชีวะพฤกษ์ 2. นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แทน รมต.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  อ่านต่อ