ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

หนังสือเวียนแจ้ง

 • มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้ง ที่ 2/2560

  มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้ง ที่ 2/2560

  อ่านต่อ
 • ข้อสั่งการนายก ในคราวประชุม ครม วันที่ 29 มิ.ย. 60 (ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว322 ลว. 29 มิ.ย. 2560)

  1. ให้กระทรวงแรงงานพิจารณากำหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มต่าง ๆ 2. ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ 3. ให้กระทรวงคมนาคม เร่งรัดการพิจารณากำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตามแนวเส้นทางโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งต่างๆ 4. ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินโครงการขนาดเล็กในพื้นที่ต่าง ๆ 5. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล 6. ในการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานเรื่องต่าง ๆ 7. ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการปฏิรูปกิจการตำรวจใน 3 ด้านหลัก 8. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ดำเนินการสอบสวน 9. ให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

  อ่านต่อ
 • รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของกระทรวงวัฒนธรรม

  รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของกระทรวงวัฒนธรรม บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งผลการเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิก กบข. และผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์

  อ่านต่อ
 • การมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 (ที่ วธ0203.6/ ว 167 ลว. 5 ก.ค. 60)

  การมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง วธ. ทราบและถือปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมปลิตภัณฑ์ยาสูบ

  อ่านต่อ
 • ข้อสั่งการนายก ในคราวประชุม ครม วันที่ 20 มิ.ย. 2560 (ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 310 ลว. 23 มิ.ย. 2560)

  ด้านเศรษฐกิจ 1. ตามที่รัฐบาลช่วยเหลือรายผู้มีรายได้น้อย ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเกษตรกรตามความเหมาะสม 2. ให้ทุกส่วนราชการที่มีความต้องการใช้ยางพารา สำรวจปริมาณความต้องการใช้ยางพาราสำหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หรือใช้เป็นส่วนผสมต่างๆ เพื่อจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อยางพารา 3. ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลัก แก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เช่น การร่วมมือกับกระทรวงพลังงานเพื่อนำนำปาล์มน้ำมันไปใช้ในการผลิตไปโอดิเซลและส่งเสริมให้มีการใช้ไบโอดีเซล 4. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แนวทางการกำกับดูแลและบรูณาการการทำงานของศูนย์และสถาบันที่เกี่ยวกับการวิจัยในด้านต่าง ๆ ลดความซ้ำซ้อนในการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สามรถสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะดำเนินการที่รับรองนโยบาย Thailand 4.0 และอุตสาหกรรมอนาคต ให้ศึกษาแนวทางการดำเนินงานด้านวิจัยข้องต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ด้านการบริหารราชการแผ่นดินแบะอื่นๆ 5. ให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาศึกษาแนวทางในการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ให้มุ่งเน้นดำเนินงานในลักษณะของการเป็นผู้กำกับดูแล (Regulator) และให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทเป็นผูปฏิบัติ (Operator) 6. ให้สำนักงาน ก.พ.ร. กำกับติตดตามการดำเนินการของส่วนราชการต่าง ๆ ให้เป็นไปของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะในส่วนงานบริการประชาชน 7. ให้ทุกส่วนราชการที่มีบุคลากรในสังกัดที่ได้รับการเสนอชื่อ/แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ 8. ให้รัฐมนตรีทุกท่านให้ความสำคัญในการลลงพื้นที่เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ 9. มอบรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาแนวทางในการจัดให้การขึ้นทะเบียนกลุ่ม มูลนิธิ สมาคม องค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ

  อ่านต่อ
 • ข้อสั่งการนายก ในคราวประชุม ครม วันที่ 6 มิ.ย. 2560 (ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 280 ลว. 8 มิ.ย.2560)

  ด้านการต่างประเทศ 1. ให้ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลักติดตามสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว ด้านสังคม 2. ให้ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขศึกษาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตามแนวชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวตั้งแต่ต้นทางที่เป็นสาเหตุ ด้านเศรษฐกิจ 3. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนรูปแบบใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ โดยเฉพาะ โดยอาจศึกษาจากรูปแบบต่าง ๆ จากต่างประเทศที่มีศักยภาพ 4. ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการก่อสร้างให้มีความชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อสภาพการจราจร ให้เร่งดำเนินการทันภายในปี 2560 5. มอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ำ และกรมชลประทาน การวางแผนการดำเนินการ ประโยชน์ในพื้นที่ภาคตะวันออก เร่งรัดการดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังน้ำสตึงมนัมและการน้ำจากโครงการฯ นั้น ให้กระทรวงพลังงานตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยเร็ว 6. ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ให้ทุกส่วนราชการกำหนดเป้าหมาย และกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถวางแผนการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 7. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาแผนงาน/โครงการเร่งด่วนต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ ว่ามีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการหรือไม่ อย่างไร และให้เร่งรัดการดำเนินโครงการในส่วนที่มีความเป็นไปได้และไม่มีปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ก่อน 8. ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจและดำเนินการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานกีดขวางทางระบายน้ำในจุดต่างๆ จัดทำโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยเร็ว 9. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 9.1 ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวตักรรมไทยให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 9.2 ให้สำนักงบประมาณปรับปรุงบัญชีนวัตกรรมไทยให้มีความครบถ้วนและปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่บัญชีนวัตกรรมให้ทุกหน่วยงานทราบอย่างชัดเจนและทั่วถึงต่อไปด้วย 10. ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลัก ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการค้ารายใหญ่ให้ร่วมมือกับภาครัฐในการลดใช้ถุงพลาสติก ให้กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และให้เร่งดำเนินการในพื้นที่มีความพร้อมก่อนแล้วจึงขยายผลการดำเนินการยังไปพื้นที่อื่นต่อไป

  อ่านต่อ
 • สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

  คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลได้เสนอสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 29 (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2559 - 28 ก.พ. 2560) ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้ววันที่ 6 มิ.ย. 2560 รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรม และกรรมการศาสนา มีรายละเอียดดังนี้ (ความโดยละเอียดตามข้อ 3 การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม) (ที่ นร 0507/ว (ล) 19057 ลว. 6 มิถุนายน 2560) 1 การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1.1 การทะนุบำรุงศาสนา โดยการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลพุทธศักราช 2560 ทั้งในส่วนนภาคกลางและส่วนภูมิภาค 2 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ได้มีการดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่ 2.1 จัดแข่งขันยุทธลีลามวยไทย และการแข่งขันมวยไทย 8 พันธมิตร AEC 8 พันธมิตรนานาชาติ 2.2 โครงการเผยแพร่มรดกศิลปกรรมของชาติ "ประจำปี 2560 "เปิดตำนานวังหน้าจากอดีตถึงปัจจุบัน" 2.3 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ด้านสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป หลักสูตร การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และการอนุรักษ์โบราณสถานตามแนวพระราชดำริ 2.4 โครงการสำรวจและเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยดำเนินการสำรวจและทำทะเบียนจารึก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุณไชย จังหวัดลำพูน จำนวน 72 รายการ 2.5 โครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรม ณ จังหวัดหนองบัวลำภู 2.6 โครงการวัฒนธรรมสัญจร เรื่อง "น้ำพระราราชหฤทัยจากฟ้าสู่ดิน" จ.เพชรบุรี 2.7 เปิดงานเฉลิมฉลอง มรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน "ตามรอยพ่อ มรดกไทย มรดกโลกบ้านเชียง" จัดงานถนนสายวัฒนธรรม กาดกองเก่า-การพระนอน ณ เวทีคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่่ เพื่อเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรม ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงผลผลิตทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน 3. การปลูกฝังค่านิยมที่ดี โดยการจัดตั้งชุมชนคุณธรรมทั่วประเทศ ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร 7000 แห่งทั่วประเทศ ภายในปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดหัวข้ออื่นๆ สามรารถเปิดดูรายละเอียดผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

  อ่านต่อ
 • เสนอให้ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่งอเที่ยวและกีฬา ตามภารกิจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) (ที่ นร. 0403 (กร 2) / 5779 ลว. 5 มิ.ย. 2560)

  แต่งตั้งโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี ดดยคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 6 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และกีฬา (กขป.6) เสนอให้ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่งอเที่ยวและกีฬา ตามภารกิจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) ทั้งนี้ สามารถเปิดดูรายละเอียดผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

  อ่านต่อ
 • แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงพร้อมมอบอำนาจการบังคัญบัญชาแทนนายกรัฐมนตรี (ที่ นร 0401.3/ ว 5849 ลว. 7 มิ.ย. 2560)

  สำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แจ้งประกาศสำนักนายรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงพร้อมมอบอำนาจการบังคับบัญชาแทนนายยกรัฐมานตรี จำนวน 1 ราย สามารถเปิดดูรายละเอียดผ่านทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

  อ่านต่อ
 • ที่อยู่ของอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งใหม่ (ที่ วธ 0203.2/2833 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560)

  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม แจ้งเลขที่ และที่อยู่อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งใหม่ เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สามารถเปิดดูรายละเอียดผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

  อ่านต่อ
 • แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงพร้อมมอบอำนาจการบัญชาแทนนายกรัฐมนตรี (ที่ นร 0401.3/ว 5849 ลว. 7 มิถุนายน 2560)

  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แจ้งประกาศสำนักนายรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงพร้อมมอบอำนาจการบังคัญบัญชาแทนนายกรัฐมนตรี จำนวน 1 ราย สามารถเปิดดูรายละเอียดผ่านทางระบบสารบรรณ

  อ่านต่อ