การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ของกรมการศาสนา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ลำดับ
ข้อมูล
รายละเอียด 
URL


O1
โครงสร้าง
โครงสร้างกรมการศาสนา 
O2
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร
O3
อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่ของกรมการศาสนา
O4
ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อ

O5
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์


O6
Q&A
Messenger กรมการศาสนา
O7

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

7.1 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ของกรมการศาสนา


7.2 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2567 ของกรมการศาสนา
O8
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบงประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567


O9
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

9.1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงาน กรมการศาสนา

9.2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566O10
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
10.1 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การออกหนังสืออนุญาตจัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด10.2 

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การจดทะเบียนจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
10.3 

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การออกหนังสือรับรองเพื่อต่ออายุหนังสือเดินทางผู้เผยแพร่ศาสนาชาวต่างประเทศ
10.4 

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การขอจัดตั้งวัดคาทอลิก
10.5 

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การจดทะเบียนจัดตั้งหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาO11
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการ
11.1 คู่มือการจดทะเบียนจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (สำหรับผู้ติดต่อรับบริการ)


11.2 คู่มือการออกหนังสือรับรองเพื่อต่ออายุหนังสือเดินทางผู้เผยแพร่ศาสนาชาวต่างประเทศ (สำหรับผู้ติดต่อรับบริการ)


11.3 คู่มือการออกหนังสืออนุญาตจัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด (สำหรับผู้ติดต่อรับบริการ)


11.4 คู่มือการจดทะเบียนจัดตั้งหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา (สำหรับผู้ติดต่อรับบริการ)
O12

ข้อมูลสถิติการให้บริการ
12.1 ข้อมูลสถิติการให้บริการ การขอรับรองวัดคาทอลิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


12.2 ข้อมูลสถิติการให้บริการ การจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


12.3 ข้อมูลสถิติการให้บริการ การจัดตั้งหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


12.4 ข้อมูลสถิติการให้บริการ การออกหนังสือรับรองเพื่อต่ออายุหนังสือเดินทางผู้เผยแพร่ศาสนาชาวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


12.5 ข้อมูลสถิติการให้บริการ การออกหนังสืออนุญาตจัดตั้งศุนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O13

E-Service

13.1 ระบบ E-Service สำหรับออกหนังสือรับรองผู้เผยแพร่ศาสนาชาวต่างประเทศ

13.2 ระบบ E-Service สำหรับการยื่นคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก
O14

รายการการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2567
O15

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

15.1 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567


15.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


15.3 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
O16

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2567
O17

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2566
O18
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2567
O19

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2566
O20
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
20.1 ข้อกำหนดจริยธรรม กรมการศาสนา
20.2 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

O21

การขับเคลื่อนจริยธรรม

21.1 คำสั่งจัดตั้งกลุ่มงานจริยธรรมกรมการศาสนา


21.2 Infographic Do's & Don'ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคลากรกรมการศาสนา ซึ่งใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรภายในกรมฯ


21.3 โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “ทักษะในการสร้างผลสัมฤทธิ์ของงานบนฐานของคุณธรรมจริยธรรม”
O22

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


O23
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O24

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


O25

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของกรมการศาสนา
O26

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่


Banner "No Gift Policy"ประกาศนโยบาย No Gift Policy


O27

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

ประชุมมอบนโยบาย No Gift Policy


O28

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy พ.ศ. 2566
O29

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

O30

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

30.1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย - เนปาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
30.2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

30.3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

30.4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การอนุมัติ อนุญาต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567O31

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ


รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


O32

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
O33

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)


O34

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน กรมการศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


O35

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของกรมการศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566