ข่าวสารกรมการศาสนา

 • 21 ก.ย. 66 17 views

  วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีการจัดงานยกย่องเชิดชูบุคคล องค์กร หน่วยงานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานองค์กร สถานศึกษา ผู้ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ เข้าร่วมงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

 • 21 ก.ย. 66 17 views

  วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่ธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีพระธรรมวิทยากรจาก ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน ๘๐ รูป ผู้ผ่านการอบรมเข้ารับวุฒิบัตร จากสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในการนี้ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้นายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ร่วมพิธี ณ วิหารปฏิบัติธรรม ชั้น ๕ วัดบรมสถล เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

 • 20 ก.ย. 66 17 views

  วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัด กระทรวงวัฒนธรรม และมอบนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2566 โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

 • 20 ก.ย. 66 12 views

  นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (อศน) เปิดเผยว่า กรมการศาสนาร่วมกับกรุงเทพมหานครและ หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นฐาน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในกรุงเทพมหานคร การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นฐาน ซึ่งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นการเรียนการสอนทางพระพุทธศาสนามีทั้งวิชาทางพระพุทธศาสนา และวิชาเลือกอื่นๆ ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กว่า 48 แห่ง อธิบดีกรมการศาสนา (อศน) กล่าวต่อไปว่า กรมการศาสนา ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนพระพุทธศาสนา มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี มีศีลธรรม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และร่วมกันสร้างสังคมที่มีคุณภาพ ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในกรุงเทพมหานคร ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม กรมการศาสนาพร้อมที่จะสนับสนุนและร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร หน่วยงานเครือข่าย ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ส่งผลให้นักเรียนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์กรุงเทพมหานคร มีความรู้ เป็นคนดี มีศีลธรรม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และร่วมกันสร้างสังคมที่ดีมีคุณธรรมต่อไป

 • 19 ก.ย. 66 17 views

  ศน. จัดพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากร เสริมสร้างทักษะและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีคุณธรรมจริยธรรม “คนดี สังคมดี” วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระธรรมวชิรมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่ธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีพระธรรมวิทยากรจาก ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน ๘๐ รูป ในการนี้ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้นายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ร่วมพิธี ณ วิหารปฏิบัติธรรม ชั้น ๕ วัดบรมสถล เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ พระธรรมวิทยากรที่ผ่านการอบรมถวายความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว จะได้รับวุฒิบัตรจากสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและพร้อมเป็นพระธรรมวิทยากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป

 • 18 ก.ย. 66 17 views

  วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานประชุมนำเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล THACCA เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

 • 17 ก.ย. 66 11 views

  วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กันยายน 2566 เวลา ๐๘.๐๐ น นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เดินทางไปวัดโพนชัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยเข้ากราบสักการะพระสิริรัตนเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดเลย เจ้าอาวาสวัดโพนชัย และเยี่ยมชมนิทรรศการหมู่ บ้านรักษาศีล ๕ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติตนตามหลักศีล

 • 17 ก.ย. 66 12 views

  นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวลจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่๑๖-๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดเนรมิตวิปัสสนา บ้านหัวนายูง ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยภายในงานมีกิจกรรม ทำวัตรสวดมนต์ เช้า และ เย็น ฟังธรรม ปฏิบัติสมาธิ กวาดวิหารลานเจดีย์ และตักบาตรพระสงฆ์

 • 16 ก.ย. 66 12 views

  วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายพจนาถ ปัญญาศิลป์ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ เข้าร่วมงานวันปฐมประกาศของพระมหาคัมภีร์คุรุครันถ์ซาฮิบ ณ วัดซิกข์ศรีคุรุสิงห์สภา กรุงเทพฯ

 • 16 ก.ย. 66 11 views

  วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวลจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ วัดเนรมิตวิปัสสนา บ้านหัวนายูง ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมีนายนที พรมภัคดี นายอำเภอด่านซ้าย กล่าวต้อนรับ และนางสาวณัณธิญาจ์ วัฒนธรรมจังหวัดเลย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสองรักวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โรงเรียนผู้สูงอายุ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย/นครพนม/สภาวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย และพุทธศาสนิกชนทั่วไป รวมจำนวน ๑๐๐ คน ในพิธีเปิด พระราชวชิรสุธี (สุพัฒน์ สุวฑฺฒโน ป.ธ.๔) เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง เป็นผู้ให้ศีล และท่านอธิบดีกรมการศาสนาได้จุดเทียนส่องธรรม จากนั้นเจ้าคณะจังหวัดเลยได้ให้โอวาทธรรมแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีใจความสำคัญว่า "เรามีความรู้ความเข้าใจ แล้วเราปฏิบัติได้ ก็ได้ชื่อว่าเรามีธรรมะ คนมีธรรมะ ก็ยังร่ำรวยความสุขความดี ดังหลวงตามหาบัวพูดว่า เศรษฐีธรรม คือมีธรรมะเพราะเรียนรู้ธรรมะ เมื่อมีก็แสดงว่าไม่ยากจน ถ้าหากว่าเรารู้ธรรมะแต่ไม่มีธรรมะ ก็ได้ชื่อว่ายากจน เหมือนคนรู้จักเงินแต่ไม่มีเงิน รู้จักทองแต่ไม่มีทอง ก็เป็นคนจนเงินจนทอง เพราะฉนั้น คนที่รู้จักธรรมะแต่ไม่มีธรรมะ คนที่รู้จักศีลแต่ไม่มีศีล ก็ขึ้นชื่อว่ายากจนศีลธรรม" กิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ เพื่อเป็นคนดีของสังคมไทย

 • 15 ก.ย. 66 13 views

  วันศุกร์ ที่๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น.นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลย และนางสาวฐิติมา สุภภัค ผู้อำนวยสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม พร้อมคณะเดินทางเข้ากราบนมัสการพระครูภาวนาวิสุทธาภรณ์ วิ. เจ้าอาวาสวัดเนรมิตรวิปัสสนา อ.ด่านซ้าย จ.เลย พร้อมกราบขออนุญาตใช้สถานที่จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวลชน ที่จัดจะขึ้นในวันที่ ๑๖-๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นที่แรก

 • 15 ก.ย. 66 4 views

  วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลย และนางสาวฐิติมา สุภภัค ผู้อำนวยสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม พร้อมคณะได้เข้าสักการะบูชาพระสัพพัญญู หรือหลวงพ่อขาว ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ และพระวิหาร วัดป่าห้วยลาด ตำบลสามตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย วัดป่าห้วยลาดได้มีการปรับปรุง บูรณะ พื้นที่ภายในวัด ให้ดูสวยงามและเป็นที่เคารพ ทั้งประติมากรรมอันวิจิตรที่ถูกสร้างขึ้นบริเวณลานหน้าวัด เช่น พระตรีมูรติ พระอินทร์ พระพิฆเณศ พญานาค จระข้ และองค์เทพอื่นๆ ไว้อีกมากมาย ให้นักท่องเที่ยวไปกราบไหว้ขอพร ถือเป็นจุดชุมนุมเทพ และมีองค์พญานาคที่โดดเด่น เปรียบเหมือนสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ อุดมสมบูรณ์ ความมีวาสนา อีกทั้งยังเชื่อกันว่าหากได้มาสักการะแล้วเสมือนราวกับว่าเป็นบันไดสู่จักรวาลอีกด้วย