ข่าวสารกรมการศาสนา

 • 8 ธ.ค. 66 5 views

  วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 11.30 น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานเปิดกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมแจกทานถวายพระกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม โดยมีเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 • 8 ธ.ค. 66 2 views

  วธ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. พระพรหมวชิราธิบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม องค์กรเครือข่าย ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธี ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประสูติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2521 เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ มีพระปณิธานในการสืบสานและต่อยอดกิจการที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประชาราษฎร์ตามรอยพระราชบิดา ทรงประกอบพระกรณียกิจนานัปการในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสาธารณกุศล ผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ เพื่อดำเนินกิจการตามพระดำริในการให้โอกาส ตลอดจนปฏิบัติพระกรณียกิจด้านศาสนา เพื่อส่งเสริมบำรุงให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง เช่น เสด็จไปบำเพ็ญพระกุศลในวันสำคัญทางศาสนา อาทิ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา เสด็จแทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินตามวัดต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญสังฆทานพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ตามวัดต่างๆ ทรงสวมฮิญาบ เสด็จไปพระราชทานสิ่งของและทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบภัยชายแดนใต้ ยังความปลาบปลื้มใจแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าแม้ต่าง ทำให้ประชาชนที่มีความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทั่วทุกภูมิภาค จะได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการร่วมกันทำความดีถวายพระกุศล และน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมทางศาสนามาเป็นเครื่องมือในการสร้างสติ สมาธิ และปัญญา แล้วนำมาประพฤติปฏิบัติ ให้เกิดความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ ด้วยการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันชาติ ศาสนา และประชาชน อันจะก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นอย่างยั่งยืน โดยในส่วนกลาง กรมการศาสนาร่วมกับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และกิจกรรมจิตอาสา ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ในส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ นิทรรศการหรือจัดทำวิดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ในมิติทางศาสนา ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ ภายในงานดังกล่าว กรมการศาสนาได้จัดตั้งโรงทานสำหรับผู้เข้าร่วมงานฯ และในกิจกรรมจิตอาสา มีการทำความสะอาดศาสนสถานรอบพระอาราม เพื่อถวายพระกุศล ขออานิสงส์ผลบุญแห่งกิจกรรมกุศลมงคลทั้งปวงที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายพระกุศลในครั้งนี้ ดลบันดาลให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา หายจากพระอาการประชวรอย่างเร็วพลัน มีพระสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตราบจิรัฐติกาล

 • 8 ธ.ค. 66 2 views

  วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายธนพล พรมสุวงษ์ เลขานุการกรม พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์วัคคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเราทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

 • 8 ธ.ค. 66 4 views

  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานฉลองสงกรานต์ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ณ ลานคนเมือง และวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีเปิดงานและกล่าวแสดงความยินดีในงานฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนสงกรานต์ในประเทศไทย “Songkran in Thailand, Traditional Thai New Year Festival” เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (the Intangible Cultural Heritage of Humanity) จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมีพระพรหมวชิรมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามและคณะสงฆ์ คณะรัฐมนตรี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคู่สมรส นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวซูฮย็อน คิม ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก ประจำประเทศไทย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทูตานุทูตจากประเทศต่าง ๆ ผู้บริหาร และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ภายในงานมีพิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธชินราช หลวงพ่อพระใส พระพุทธโสธร พระศรีศากยมุนีศรีธรรมราช ขบวนมหาสงกรานต์จตุรทิศแผ่นดินไทย ขบวนอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ขบวนตำนานนางสงกรานต์ ทั้ง ๗ วัน นำโดยแอนโทเนีย โพซิ้ว รองอันดับ ๑ มิสยูนิเวิร์ส ๒๐๒๓ แต่งกายด้วยชุด "นางมโหธรเทวี" ซึ่งเป็นนางสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมขบวนเริงรื่นชื่นสงกรานต์ ๔ ภาค ขบวนแตรวงกลองยาว และมีการแสดงดนตรีโดยวงสุนทราภรณ์ บูธจำหน่ายอาหาร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนในกรุงเทพฯ และผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) จากจังหวัดต่าง ๆ ภายหลังพิธีเปิดงานนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานสรงน้ำพระพุทธรูปและพระพรหมวชิรมุนี กรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามและคณะสงฆ์ ภายในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม หลังจากนั้นชมการแสดงของวงสุนทราภรณ์ และเยี่ยมชมบูธจำหน่ายอาหาร ผลิตภัณฑ์ของชุมชนในกรุงเทพฯ และผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) จากจังหวัดต่าง ๆ ณ ลานคนเมือง กทม. ซึ่งการเฉลิมฉลองครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้คนไทยร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเพื่อส่งเสริมให้เป็นงานเทศกาลประเพณีระดับโลก ปัจจุบันประเทศไทยได้รับการประกาศมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกแล้ว ๔ รายการ ได้แก่ โขน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นวดไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โนรา ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และล่าสุด ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ คือ สงกรานต์ ทั้งนี้ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองศาสนพิธี กรมการศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ลานคนเมือง และวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

 • 8 ธ.ค. 66 2 views

  วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุม อ.ก.พ. กรมการศาสนา ครั้งที่๔/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒

 • 8 ธ.ค. 66 1 views

  วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวฐิติมา สุภภัค รักษาราชการรองอธิบดีกรมการศาสนา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมการศาสนา ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒

 • 8 ธ.ค. 66 0 views

  วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวฐิติมา สุภภัค รักษาราชการรองอธิบดีกรมการศาสนา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมการศาสนา ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒

 • 8 ธ.ค. 66 0 views

  วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวฐิติมา สุภภัค รักษาราชการรองอธิบดีกรมการศาสนา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมการศาสนา ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒

 • 8 ธ.ค. 66 0 views

  วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวฐิติมา สุภภัค รักษาราชการรองอธิบดีกรมการศาสนา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมการศาสนา ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒

 • 7 ธ.ค. 66 2 views

  วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายธนพล พรมสุวงษ์ เลขานุการกรม พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์วัคคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเราทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

 • 5 ธ.ค. 66 29 views

  นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร และข้าราชการกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ในส่วนของกรมการศาสนา อธิบดีกรมการศาสนามอบหมายให้นางสาวฐิติมา สุภภัค ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทั้ง ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๕ ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของประเทศไทย โดยนอกจากจะเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ยังถือเป็น วันชาติไทย รวมทั้งยังเป็น วันพ่อแห่งชาติ อีกด้วย

 • 5 ธ.ค. 66 28 views

  วธ. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม ทั่วประเทศ วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. พระพรหมวชิรสุธี เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ประธานฝ่ายสงฆ์ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) พร้อมด้วย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม องค์กรเครือข่าย ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธี ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ ร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลฯ โดยใช้ดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลืองจัดทำพานพุ่มและตกแต่งสถานที่ประกอบพิธี ซึ่งดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้ประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีสีเหลืองตรงกับ “วันจันทร์” ซึ่งเป็นวันพระบรมราชสมภพ และแสดงถึงพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ ที่เรียบง่ายและพอเพียง โดยในวันนี้ได้ร่วมกับวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศล ในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และสดับปกรณ์ (พิธีการทอดผ้าบังสุกุล) กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดลานวัด ศาลาการเปรียญ พระอุโบสถ ห้องน้ำ-ห้องสุขา และตัดแต่งกิ่งไม้ปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัด ในการนี้ คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ได้ร่วมกันลั่นฆ้องชัยปล่อยขบวนปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "ปั่นจากวัดที่พ่อทรงสร้าง สู่วังที่พ่อทรงงาน" ปีที่ 3 เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สร้างเสริมความสามัคคีของชาวไทย และเพื่อให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการปั่นจักรยานส่งเสริมการลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม โดยมีนักปั่นจักรยานจากชมรมต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 500 คน โดยใช้เส้นทางจากวัดพระรามเก้า สู่พระที่นั่งพุทไธศวรรย์ พระบรมมหาราชวัง นอกจากนี้ ในจังหวัดต่าง ๆ ยังได้มีการจัดงานเช่นเดียวกับส่วนกลาง ประกอบด้วย พิธีสวดพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ นิทรรศการหรือจัดทำวีดิทัศน์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่ออีกว่า ตลอดรัชสมัยของพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร ทุกหนทุกแห่งบนผืนแผ่นดินไทยที่รอยพระบาทได้ประทับลง เป็นไปเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของอาณาประชาราษฎร์ และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง จึงขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมกันทำความดีถวายพระราชกุศล อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อให้ประชาชนของพระองค์มีความอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ศาสนิกชนทุกคนได้ร่วมรำลึกถึงพระบรมราโชวาท น้อมนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีจิตอาสาเสียสละ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม ช่วยเหลือกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี